BLDG Venture jest funduszem kapitałowym typu seed capital, wspierającym przedsiębiorców w rozwoju technologicznym oraz wdrażaniu na rynek nowych produktów, usług, technologii.

Głównym celem Funduszu jest finansowanie w drodze inwestycji kapitałowych projektów badawczo-rozwojowych opartych o innowacje, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, zarówno w fazie Proof-of-Principle (PoP) jak i Proof-of-Concept (PoC) celem opracowania finalnych rozwiązań technologiczny oraz ich walidacji w warunkach rzeczywistych.

Finansowanie Funduszu przeznaczane jest na realizację prac badawczo-rozwojowych na etapie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w takim zakresie aby doprowadzić rozwiązanie stanowiące przedmiot projektu do możliwie najwyższego poziomu gotowości wdrożeniowej.

Fundusz dokonuje inwestycji w projekty technologiczne wywodzące się w głównej mierze ze środowiska naukowego i biznesowego oraz stanowiące przejaw polskiej myśli technologicznej. Inwestycje Funduszu koncentrują się na perspektywicznych projektach charakteryzujących się możliwie jak najwyższym oddziaływaniem społeczno-ekonomicznym oraz biznesowym.

Budżet Funduszu wynosi 28 800 000 zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju doceniło doświadczenie i kompetencje naszego zespołu, przyjętą strategię inwestycyjną oraz model komercjalizacji innowacyjnych projektów, przyznając Funduszowi BLDG Venture dofinansowanie na prowadzenie działalności inwestycyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Fundusz BLDG Venture jest wiarygodnym partnerem biznesowym, wpisanym do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 23 maja 2018 roku.