Proces inwestycyjny obejmuje kilka etapów oceny i weryfikacji projektów oraz ich przygotowania do inwestycji, celem wyboru przedsięwzięć posiadających możliwie największy potencjał biznesowy.

Proces każdorazowo rozpoczyna się od zaprezentowania projektu Funduszowi. Projekt można zgłosić za pomocą naszej strony poprzez opcję zgłoś swój projekt. Fundusz prowadzi nabór projektów w trybie ciągłym.

W zgłoszeniu Pomysłodawca powinien przedstawić wszystkie informacje mające wpływ na ocenę projektu. Fundusz na tym etapie umożliwia podpisanie obustronnej umowy o zachowaniu poufności (NDA), w celu zabezpieczenia interesów obu stron. Możemy również udostępnić formularz zgłoszeniowy, gdzie w syntetyczny sposób zebrano kluczowe informacje, których pozyskanie jest niezbędne do przeprowadzenia oceny projektu.

Zgłoszone projekty podlegają wstępnej ocenie w zakresie spełnienia wymagań brzegowych, do których zalicza się w szczególności czy projekt dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, nie występują bariery prawne dla realizacji projektu czy też projekt posiada potencjał biznesowy. Na wstępnej ocenie projektów powinien zostać określony plan prac B+R, powstaje wstępny biznesplan komercjalizacji technologii, przeprowadzane są analizy rynku, wstępna analiza unikalności IP projektu, określane są kamienie milowe realizacji prac B+R, ryzyka badawcze w  projekcie.

Analiza pogłębiona polega na uzyskaniu dodatkowej opinii technologicznej, prawnej (zagadnienia ochrony własności intelektualnej) i biznesowej, która dokonywana jest przez najwyższej klasy ekspertów, w tym przez pracowników jednostek naukowych.

Po zakończeniu etapu oceny pomysłu z Pomysłodawcą prowadzone są negocjacje, mające na celu określenie wstępnych warunków inwestycji. Efektem negocjacji jest podpisanie term sheet ( warunki inwestycji) oraz ostateczna rekomendacja przedstawiana Komitetowi Inwestycyjnemu.

Decyzja dotycząca inwestycji w projekt B+R jest podejmowana przez Komitet Inwestycyjny. Na podstawie Decyzji Inwestycyjnej Fundusz przygotowuje Umowę Inwestycyjną.

Transakcja jest realizowana poprzez objęcie udziałów/akcji w kapitale zakładowym i zapasowym nowotworzonej Spółki przy czym udział Funduszu jest niższy niż 50%. Fundusz dokonuje inwestycji w kwocie do 1 mln zł, za co w zamian obejmuje mniejszościowy pakiet udziałów.

Strategia inwestycyjna: