1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (”Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej http://bldg.vc/ („Strona”).
1.2. Usługa stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)].
1.3. Usługę świadczy BLDG Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków, KRS: 0000697952 („BLDG”), która jest jej administratorem na rzecz użytkownika („Użytkownik”). Kontakt z BLDG w sprawach dotyczących sposobu działania Strony jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusz@bldg.pl.
1.4. Strona działa w języku polskim.
1.5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Użytkownik Strony zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest pomiędzy BLDG a Użytkownikiem każdorazowo z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę.
1.6. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przed przystąpieniem do świadczenia usługi poprzez opublikowanie na Stronie.

2. Usługa

2.1. BLDG świadczy Usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów i funkcjonalności Strony („Usługa”).
2.2. Zasobami Strony są treści, grafiki, projekty i inne materiały zamieszczone na Stronie.
2.3. Funkcjonalnością Strony jest możliwość kontaktu z BLDG za pośrednictwem formularza kontaktowego (zakładka „Kontakt”).

3. Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.

4. Warunki świadczenia Usługi

4.1. Użytkownik może korzystać ze Strony poprzez jej wyświetlanie na posiadanym urządzeniu.
4.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, w szczególności zabronione jest umieszczanie na Stronie treści o charakterze:

4.3. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie ze Strony poprzez zamknięcie przeglądarki.
4.4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony to: dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką internetową w najnowszej wersji.
4.5. W celu optymalnego funkcjonowania Strony zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi plików Cookies.
4.6. BLDG dokłada starań, aby korzystanie ze Strony było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów lub urządzeń oraz typów połączeń internetowych, jednakże BLDG nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie ze Strony.
4.7. BLDG nie odpowiada za zakłócenia w świadczeniu Usługi spowodowane:

4.8. BLDG jest uprawniony, bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika, do spowodowania przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze Strony, jeżeli jest to spowodowane przyczynami technicznymi (takimi jak: naprawa, rozbudowa, modyfikacja lub konserwacja sprzętu albo oprogramowania) lub przyczynami niezawinionymi przez BLDG (takimi jak: siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). BLDG nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika poniesione w związku z powyższymi okolicznościami.
4.9. BLDG jest uprawniony, bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika, do zmiany wersji Strony w celu poprawy błędów lub dodawania nowych funkcjonalności Strony oraz do zaprzestania świadczenia Usługi w każdym momencie.
4.10. BLDG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania przez Użytkownika ze Strony.
4.11. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika jest bezpłatne.
4.12. Użytkownik – we własnym zakresie – ponosi koszty dostępu do sieci internetowej i koszty transmisji danych. Kwoty ww. kosztów wynikają z taryf operatorów, z których usług korzysta Użytkownik.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

5.1. Użytkownik może kierować reklamacje w razie niezgodnego z Regulaminem działania Strony na adresu mailowy: rodo@bldg.pl.
5.2. Reklamacje będą rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia BLDG. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań BLDG zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 60 dni.
5.3. Odpowiedź na reklamację BLDG kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

6. Dane osobowe

6.1. Sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.
6.2. Strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
6.3. BLDG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Plików Cookies przez Użytkownika.

7. Postanowienia końcowe

7.1. BLDG zastrzega, że materiały udostępniane na Stronie oraz przyjęty układ i dobór kolorów na tej stronie, stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wszelkie próby ich kopiowania lub wykorzystywania w dowolnych celach bez wiedzy i zgody BLDG stanowią naruszenie prawa oraz zagrożone są sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa.
7.2. BLDG nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika.
7.3. BLDG zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na Stronie. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.
7.4. W razie sporów powstałych w związku z korzystaniem ze Strony sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby BLDG.